درب کوشک

درب کوشک

 از دیگر آثار شهر تاریخی اصفهان درب کوشک است که در دوران آق قویونلوها و در زمان حکومت ابوالمعظم رستم بهادر خان  که از امرای این سلسله ساخته شده است.

 کتیبه ای در سر در این زاویه قرار دارد که به خط ثلث سفید و در روی  زمینه کاشی لاجوردی معرق کاری شده است.بنا گنبدیدارد که در زمان حکومت  « رستم بهادر خان آق قویونلو » توسط « علی بیک برنا » بر مقبره پدرش ساخته شده است. امروزه اثری از این گنبد و مقبره باقی نمانده است و همچنین  در دوران معاصر درب کوشک کاملاٌ مرمت شده است و کاشی های گران بها یی که در سر در قبلی قرار داشت در سر در جدید نیز نصب شده است.