پل شهرستان 

پل شهرستان 

از آثار کهن و به جامانده در شهر اصفهان پل شهرستان را می توان نام برد.بگونه ای که بعضی از قسمت های آن متعلق به دوران ساسانی است.این پل در یکی از محلات  قدیمی اصفهان واقع شده و با نامهای دیگری مانند« گی » ، « جی » و « شارستان »نامیده می شود.الحاقاتی از زمان دیالمه و سلاجقه به قسمتهای بالایی پل صورت گرفته است و بازسازی پل شهرستان در زمان صفوی انجام شده است.پل شهرستان  از نظر معماری با پل های شوشتر ودزفول که در دوران ساسانی ساخته شده اند مقایسه میشود.