تاریخ مختصر:

موزه کاریه یا کورا به قرن 6 برمیگردد. در سال 534 در زمان جاستینیانوس توسط عزیز تئودیوس ساخته شد . با انتقال امپراطوری بلاکهرنیا به این قسمت اهمیت ویژه یافت. در سال 1511 فرمانروای امپراطوری بزرگ عثمانیان فاتیح سلطان مهمت دستور مسجد شدن آنرا داد و از سال 1948 به موزه تبدیل شد.

این موزه مانند آثار تیپیک بیزانس است از بیرون خیلی ساده اما داخلش یکی ازتزئیناتی ترین کلیساهای جهان و بسیار زیباست .موزاییکهای آن به صنعت نقاشی و هنر اواخر بیزانس و از زیباترین آنهاست. نمونه گسترش همسوی بیزانس با صنعت  رنسانس ایتالیایی و از بهترین نمونه هاست.در یک نارتکس زندگی حضرت مریم (ع) یه طور کامل نشان داده میشود و چگونگی تولد چضرت عیسی (ع) و عکسالعمل مردم به آن و در نارتکس خارجی زندگی حضرت عیسی به تصویر کشیده شده است. و این حوادث بصورت کرونولوژیک ادامه مییابد یعنی از موزاییک اول که جوجاچیم پدر حضرت مریم را به خاطر نداشتن فرزند اندوهگین نشان میدهد تا موزاییک آخر این نارتکس که جدایی حضرت مریم (ع) و یوسف را نشان میدهد. 

در نارتکس خارجی هم براساس کرونولوژیک موزاییک اول رویای یوسف را نشام میدهد. در ورودی نارتکس داخل به خارج علامت" پانتاکراتور عیسی " است که این علامت بزرگ و متعال بودن حضرت عیسی(ع) را نشان میدهد. در این موزاییکها تولد حضرت عیسی(ع) ، پدیدار شدن ملایک به حضرت عیسی و تاکید به مریم برای ترک آنجا، زیاد شدن نان و تبدیل آب به شراب(نوشیدنی) ، استاندار قورینیوس و آمارگیری جمعیت ، چگونگی دادن خبر تولد عیسی(ع) به کرالیت،درمان فلجها توسط حضرت عیسی و فتل کودکانو...


در نارتکس دیگر معجزه حضرت عیسی و مهمترین موزاییک یعنی تصویر چشمهای حضرت عیسی(ع) که راست با چپ متفاوت کشیده شده همچنین در این موزاییک در سمت چپ آن حضرت حضرت مریم و در زیر ایساآکوس و کمنوس و در سمت راست آن حضرت یک راهبه که دختر میکاییل 8 .ام است که با پرنس مغول آباکا ازدواج کرده بود و بعد از مرگ پرنس آباکا به استانبول برگشته بود.در قبه نیز حصرت عیسی و اجدادش به تصویر کشیده شده است . در یکی از تصاویر سازنده کلیسیا تئودیوس نیز است .

در یکی از تصاویر هیجان انگیز نیز ظاهر شدن جبراییل به حضرت مریم است و اینکه دارای فرزندی خواهد شد و عبادتگاهش بسته خواهد شد و باید یون (پشم) بگیرد است.


در آپسیست" سقوط به جهنم" یعنی "زنده شدن" (آناستازیس) بدون هیچ صدمه ای باقی مانده است .در قبه پارککلسیون نیز حضرت مریم (ع)  با کودکی عیسی (ع) و 12 فرشته دیده میشود .


اسطنبول استانبول موزه و کلیسای کاریه

این موزه رو یاید دید با تصویر نمیشه و یک انجیل تضویری است و مرمرهای تزیینی نیز دارد هر روز باز است به جز چهارشنبه ها ودر ادیرنه قاپو یا ادیرنه قاپی میباشد. دانش آمئزان زیر 17 سال رایگان است.